Về việc truy cập Cơ sở dữ liệu thư viện của Ngân hàng thế giới

Updated : 2016/04/24

 

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập cho toàn bộ giảng viên, cán bộ, học viên, sinh viên. Hiện nay thư viện trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng đã được liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu của Ngân hàng thế giới. Giảng viên, Cán bộ, học viên, sinh viên của Nhà trường có thể truy cập nguồn dữ liệu này qua một trong hai hình thức sau:


Đối với cán bộ: Có thể truy cập tại Khu Hiệu bộ cho toàn bộ máy tính (để bàn) có kết nối mạng nội bộ (mạng có dây) của Nhà trường.


Đối với Giảng viên, sinh viên…: Có thể truy cập tại Khu Giảng đường tại các Phòng máy (A201, A202, A203, B203) hoặc các máy tính có kết nối wifi UFL của nhà trường

 
  • Tài liệu giới thiệu, hướng dẫn:
 

Các tin khác: