Chương Trình Đào Tạo

Mục tiêu và CĐR của CTĐT CLC Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại năm 2022

PO 1: Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội – nhân văn phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.1. Ứng dụng kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn vào học tập và công việc.
PO 2: Có kiến thức về văn hoá và ngôn ngữ Anh, đặc biệt là tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.2. Ứng dụng kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Anh và kinh doanh vào học tập và công việc.
3. Thực hiện nghiên cứu khoa học về các vấn đề cơ bản thuộc chuyên ngành đào tạo.
PO 3: Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.4. Sử dụng thành thạo các kỹ năng thực hành tiếng Anh trong học tập và công việc.
PO 4: Có tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, và kĩ năng mềm cần thiết để có thể học tập suốt đời và thích ứng với môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng và đa văn hoá.5. Phát triển tư duy độc lập, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo để có thể thích ứng với môi trường làm việc đa văn hoá.
6. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng học tập suốt đời.
7. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và các tình huống chuyên môn nghiệp vụ.
8. Hình thành tư duy dẫn dắt và khởi nghiệp.
PO 5: Có đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật, và ý thức phục vụ cộng đồng trong kỷ nguyên số và toàn cầu hoá.9. Ứng dụng luật pháp, nghiệp vụ, đạo đức, quyền và nghĩa vụ công dân trong thực tế cuộc sống.

Nội dung CĐR của CTĐT CLC chuyên ngành TATM năm 2022

Mã Mục tiêuNội dung chuẩn đầu ra
1. Về kiến thức
PLO1Ứng dụng kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn vào học tập và công việc.
PI1.1Giải thích được các thuật ngữ và lý thuyết về chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội và chính sách pháp luật của Nhà nước.
PI1.2Vận dụng kiến thức đại cương thuộc khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết vấn đề trong học tập và thực tế cuộc sống một cách hiệu quả.
PLO2Ứng dụng kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Anh và kinh doanh vào học tập và công việc.
PI2.1Giải thích được các thuật ngữ chuyên ngành thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ Anh và một số lĩnh vực kinh doanh thương mại có sử dụng tiếng Anh.
PI2.2Vận dụng kiến thức về văn hoá và ngôn ngữ Anh để phân tích một cách hiệu quả các lý thuyết, mô hình trong văn bản và ngôn bản thuộc chuyên ngành đào tạo.
PI2.3Vận dụng kiến thức thuộc lĩnh vực kinh doanh, marketing, kế toán – tài chính, thương mại quốc tế để phân tích các vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo.
2. Về kỹ năng
PLO3Thực hiện nghiên cứu khoa học về các vấn đề cơ bản thuộc chuyên ngành đào tạo.
PI3.1Phân biệt được các phương pháp nghiên cứu khoa học đặc thù của chuyên ngành đào tạo.
PI3.2Xây dựng được đề cương nghiên cứu liên quan đến các chủ đề thuộc chuyên ngành đào tạo.
PI3.3Viết được báo cáo nghiên cứu, bài tiểu luận về các chủ đề thuộc chuyên ngành đào tạo.
PLO4Sử dụng thành thạo các kỹ năng thực hành tiếng Anh trong học tập và công việc.
PI4.1Giao tiếp tiếng Anh bằng ngôn bản một cách hiệu quả để có thể phục vụ học tập và công việc thực tế.
PI4.2Giao tiếp tiếng Anh bằng văn bản một cách hiệu quả để có thể phục vụ học tập và công việc thực tế.
PI4.3Biên – phiên dịch một cách hiệu quả từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại đối với các chủ đề thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại.
PLO5Phát triển tư duy độc lập, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo để có thể thích ứng với môi trường làm việc đa văn hoá.
PI5.1Tìm kiếm được thông tin và giải pháp phù hợp cho các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại có sử dụng tiếng Anh.
PI5.2Bảo vệ được quan điểm cá nhân về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại có sử dụng tiếng Anh.
PI5.3Phân tích các khía cạnh của một vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại có sử dụng tiếng Anh để đưa ra được nhận định, đánh giá và dự báo xu hướng phát triển của vấn đề đó.
PI5.4Thể hiện được cách tiếp cận sáng tạo trong giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại có sử dụng tiếng Anh.
PLO6Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng học tập suốt đời.
PI6.1Xây dựng được kế hoạch cải thiện kiến thức và kỹ năng một cách hợp lý trên cơ sở đánh giá đúng năng lực của bản thân.
PI6.2Áp dụng một cách phù hợp các kế hoạch cải thiện kiến thức và kỹ năng nhằm liên tục phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.
PI6.3Phát triển năng lực giao tiếp liên văn hoá và hợp tác hiệu quả để có thể làm việc nhóm một cách thành công.
PLO7Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và các tình huống chuyên môn nghiệp vụ.
PI7.1Thực hiện được một số nghiệp vụ cơ bản liên quan đến các vấn đề trong quản trị kinh doanh, marketing, kế toán, thương mại quốc tế theo yêu cầu của thị trường lao động có sử dụng tiếng Anh.
PI7.2Giải quyết được các vấn đề đơn giản liên quan đến các lĩnh vực quản trị kinh doanh, marketing, kế toán – tài chính, thương mại quốc tế có sử dụng tiếng Anh.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
PLO8Hình thành tư duy dẫn dắt và khởi nghiệp.
PI8.1Đề xuất được các ý tưởng liên quan đến hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
PI8.2Xây dựng được kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
PI8.3Thể hiện khả năng dẫn dắt, điều hành nhóm một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu chung.
PLO9Ứng dụng luật pháp, nghiệp vụ, đạo đức, quyền và nghĩa vụ công dân trong thực tế cuộc sống.
PI9.1Vận dụng kiến thức về pháp luật để thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ công dân trong thực tế cuộc sống.
PI9.2Thể hiện việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, ứng xử tuân theo văn hoá tổ chức, và thực hành trách nhiệm xã hội.