Cơ cấu Tổ chức

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC BAN CHỦ NHIỆM,TRƯỞNG BỘ MÔN & TRỢ LÝ CHUYÊN TRÁCH

1. Trưởng Khoa/Phó Trưởng Khoa Phụ Trách

Trách nhiệm

Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Khoa.

Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về hoạt động của Khoa.

Công việc

Nhân sự: phân công công việc, điều động CBGV, tham gia công tác tuyển dụng của Nhà trường và các công tác nhân sự khác.

Đối ngoại: làm việc với giáo viên tình nguyện, chuyên gia bản ngữ, mời giảng viên thỉnh giảng, liên hệ tổ chức các hội thảo và hoạt động khoa học trong và ngoài nước.

Tài chính: quyết định các khoản thu, chi của khoa.

Chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy: tổ chức xây dựng, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy bậc đại học.

Tổ chức xây dựng các chương trình hoạt động khoa học của Khoa, tư vấn, xem xét và xác nhận đề tài, công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả là CBGV thuộc Khoa.

Công tác thi đua, xét lương, phụ cấp ưu đãi.

Báo cáo tổng kết định kỳ, học kỳ và năm học theo yêu cầu của Trường.

Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh của Nhà trường.

Phụ trách công tác nhập học và tốt nghiệp của sinh viên.

Xây dựng đề án mở các mã ngành mới.

Phụ trách chung về công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Khoa.

2. Phó Trưởng Khoa phụ trách công tác chuyên môn

Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về mảng công tác đảm trách.

Phối hợp thực hiện công tác quản lý Khoa cùng các thành viên khác trong Ban Chủ nhiệm Khoa.

Công việc

Trực tiếp phụ trách mảng công tác chuyên môn bậc đại học chính quy của Khoa, cụ thể:

Rà soát, theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy trong từng học kỳ của năm học.

Trao đổi với Trưởng Khoa để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn của bậc đại học.

Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong việc thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học theo thời khóa biểu.

Làm việc với các Trưởng Bộ môn về các hoạt động chuyên môn của Bộ môn.

Duyệt kế hoạch phân công cán bộ giảng dạy.

Duyệt kế hoạch Phân công CBGV ra đề thi, chấm thi các chương trình chính quy.

Theo dõi tình hình chuẩn bị thi học kỳ, coi thi, chấm thi, nộp bảng điểm: phân công giáo viên coi thi, lên lịch trực thi của BCN Khoa, tổng kết tình hình coi thi, chấm thi trong mỗi học kỳ.

Theo dõi việc lập kế hoạch học lại, thi lại và thi tốt nghiệp của các lớp.

Theo dõi học vụ của sinh viên đại học (bỏ học, buộc thôi học, bảo lưu kết quả, chuyển trường,…)

Phụ trách công tác bồi dưỡng CBGV trẻ, theo dõi công tác tập sự của CBCV.

Tổ chức phân công, theo dõi thực tập cử nhân

Làm việc với Trưởng Bộ môn về việc phân công giáo viên coi thi bậc đại học hệ chính quy.

Thực hiện các công việc phát sinh theo sự phân công của Trưởng Khoa.

Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cấp khoa.

Báo cáo thường xuyên và định kỳ với Trưởng Khoa về mảng công tác đảm trách.

3. Phó Trưởng Khoa phụ trách công tác sinh viên của bậc đại học chính quy

Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về mảng công tác đảm trách.

Phối hợp thực hiện công tác quản lý Khoa cùng các thành viên khác trong Ban Chủ nhiệm Khoa.

Công việc

Trực tiếp phụ trách mảng học vụ và công tác sinh viên của bậc đại học chính quy của Khoa, cụ thể:

Tham dự các cuộc họp xét học bổng, điểm rèn luyện và học vụ định kỳ theo lịch của nhà trường, thông báo cho GVCN/cố vấn học tập các trường hợp đặc biệt nằm trong diện bị cảnh cáo và kỷ luật.

Phân công và theo dõi công tác chủ nhiệm lớp/ cố vấn học tập.

Tổ chức Phân công cán bộ giảng dạy & khảo thí tại các trường thành viên của ĐHĐN.

Ký duyệt các đề nghị liên quan đến các hoạt động của sinh viên, đặc biệt là Liên Chi Đoàn Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành.

Theo dõi các loại quỹ Khoa liên quan đến sinh viên.

Tham gia công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cấp khoa.

Thực hiện các công việc phát sinh theo sự phân công của Trưởng Khoa.

Báo cáo thường xuyên và định kỳ với Trưởng Khoa về mảng công tác đảm trách.

4. Phó Trưởng Khoa phụ trách công tác nghiên cứu khoa học

Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về mảng công tác đảm trách.

Phối hợp thực hiện công tác quản lý Khoa cùng các thành viên khác trong Ban Chủ nhiệm Khoa.

Công việc

Trực tiếp phụ trách mảng nghiên cứu khoa học của Khoa, cụ thể:

Trực tiếp phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học trong Khoa như: lập kế hoạch NCKH; chỉ đạo, đôn đốc giảng viên và sinh viên tham gia NCKH.

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến Khoa như: luận văn tốt nghiệp, các hội nghị NCKH ở cấp khoa, cấp Bộ môn, các nhóm NCKH.

Phối hợp cùng Phòng Nghiên cứu Khoa học & Hợp tác Quốc tế và các phòng chức năng của Nhà trường hướng dẫn giảng viên và sinh viên phương pháp NCKH.

Theo dõi công tác biên soạn và cập nhật sách, giáo trình giảng dạy; phối hợp cùng các phòng chức năng của Nhà trường tổ chức nghiệm thu sách, giáo trình giảng dạy trong Khoa.

Chỉ đạo các Bộ môn thực hiện công tác đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học.

Làm việc với các Trưởng Bộ môn về các hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

Triển khai, duy trì và theo dõi việc phát triển hệ thống đào tạo trên mạng E-learning (Moodle) cho Khoa. 

Tham gia công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cấp khoa.

Thực hiện các công việc phát sinh theo sự phân công của Trưởng Khoa.

Báo cáo thường xuyên và định kỳ với Trưởng Khoa về mảng công tác đảm trách.

5. Thư ký Khoa

Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm trước BCN Khoa về các công việc đảm trách.

Hỗ trợ công tác giáo vụ Khoa.

Tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa.

Phối hợp thực hiện công việc văn phòng Khoa cùng các giáo vụ Khoa.

Công việc

Trực văn phòng Khoa.

Nhận và lưu trữ công văn.

Theo dõi kế hoạch công tác của trường để thông báo kịp thời cho cán bộ có liên quan.

Xử lý công văn đến, đi theo chỉ đạo của BCN Khoa.

Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của BCN Khoa.

Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Văn phòng Khoa.

Cập nhật và lưu hồ sơ nhân sự.

Lập hồ sơ thi đua, xét lương, phụ cấp ưu đãi của Khoa.

Soạn báo cáo tổng kết định kỳ, học kỳ và năm học theo yêu cầu của Trưởng Khoa.

Giữ quỹ hoạt động của sinh viên Khoa.

Tham gia công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cấp khoa.

Thực hiện công việc phát sinh theo sự phân công của BCN Khoa.

6. Giáo vụ khoa phụ trách hệ chính quy

Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm trước BCN Khoa về các công việc đảm trách.

Báo cáo kết quả công việc cho Trưởng Khoa và các Phó Trưởng Khoa về các mảng công tác liên quan.

Tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa.

Hỗ trợ công tác Thư ký khoa.

Phối hợp thực hiện công việc văn phòng Khoa cùng Thư ký Khoa.

Công việc

Đề xuất và xin ý kiến danh sách GVCN/cố vấn học tập gửi phòng Đào tạo vào đầu năm học.

Lập lịch thi kết thúc học phần, lập danh sách cán bộ coi thi.

Trực thi; làm phách bài thi để gửi cho Trưởng Bộ môn; giữ bảng điểm và gửi lại Trưởng bộ môn sau khi Tổ đã chấm bài xong.

Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của SV (phát mẫu Bảng điểm rèn luyện, thu và tổng hợp điểm RL theo lớp, theo khóa, trình BCN Khoa đánh giá) để nộp cho Phòng CTSV. 

Lập DS SV được đề nghị xét học bổng (dựa vào điểm học tập và rèn luyện) trình Phó Trưởng Khoa phụ trách chuyên môn của bậc đại học chính quy ký duyệt trước khi nộp cho Phòng CTSV.

Lập TKB cho các lớp hệ chính quy và trình Phó Trưởng Khoa phụ trách công tác chuyên môn chung ký duyệt.

Lập kế hoạch chuẩn bị đón SV khóa mới và báo cáo Trưởng Khoa.

Hỗ trợ Phó Trưởng Khoa phụ trách nghiên cứu khoa học trong hoạt động NCKH của sinh viên và công tác luận văn của sinh viên năm cuối.

Hỗ trợ Trưởng khoa trong việc chuẩn bị xét tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối.

Thông báo TKB học phần chuyên môn/chuyên đề cho sinh viên và Phòng Đào tạo.

Định kỳ tổ chức họp lớp trưởng và bí thư để triển khai các công việc chung của Khoa liên quan đến sinh viên.

Tham gia công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cấp khoa.

Thực hiện công việc phát sinh theo sự phân công của BCN Khoa.

7. Trưởng Bộ môn/Phó trưởng Bộ môn

Trách nhiệm

Phụ trách toàn bộ hoạt động của Bộ môn.

⸰ Báo cáo kết quả công việc cho các Phó Trưởng Khoa về các mảng công tác liên quan.

⸰ Chịu trách nhiệm trước BCN khoa về hoạt động của Bộ môn theo các quy trình hiện hành của Khoa.

⸰ Tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa.

Công việc

⸰ Tổ chức xây dựng đề cương chi tiết các học phần cho các hệ đào tạo của nhà trường.

⸰ Tổ chức biên soạn giáo trình. (đề xuất biên soạn, nghiệm thu, cập nhật …)

⸰ Triển khai bổ sung, cập nhật nội dung bài giảng hàng năm thông qua các tài liệu hỗ trợ.

⸰ Tổ chức và theo dõi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của bộ môn đối với các lớp bậc đại học các hệ chính quy và ngoài chính quy.

⸰ Đề xuất danh sách giảng viên ra đề thi, chấm thi các hệ đào tạo chính quy.

⸰ Đề xuất danh sách giảng viên coi thi các hệ chính quy.

Tham gia duyệt đề thi.

⸰ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ để cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy và báo cáo Phó Trưởng Khoa phụ trách chuyên môn chung.

⸰ Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học của Bộ môn vào đầu năm học và báo cáo Phó Trưởng Khoa phụ trách nghiên cứu khoa học.

⸰ Đôn đốc các tổ viên tham gia các sinh hoạt học thuật, các hoạt động đoàn thể do Khoa, Trường tổ chức.

⸰ Tổ chức họp định kỳ 1 lần/tháng, ngoài ra có thể họp đột xuất để kịp giải quyết vấn đề

⸰ Báo cáo cho Phó Trưởng khoa chuyên môn và khoa học và CC thành viên BCN

⸰ Ngoài những nội dung mô tả trên đây, trong trưởng hợp có công việc phát sinh, Trưởng Bộ môn sẽ thực hiện theo sự phân công của Trưởng Khoa.

Trên đây là các nội dung phân công công việc trong Ban Chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành tính từ thời điểm tháng 3/2017. Trong quá trình thực hiện, Trưởng Khoa có thể điều chỉnh, bổ sung đề phù hợp với tình hình thực tế của Khoa.