Nghiên cứu Khoa học của Giảng viên (2018-2022)

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, đồng thời cũng giúp cho giảng viên có thể cập nhật kiến thức mới nhất và phát triển năng lực của mình.

Báo cáo số liệu NCKH và Công bố Khoa học của Giảng viên khoa Anh Chuyên ngành giai đoạn 2018-2022